Zásady ochrany osobných údajov

STORCK Slovensko (ďalej len Storck) berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a zbiera, spracováva a využíva vaše údaje len v súlade so štandardami právnej úpravy ochrany osobných údajov.

Storck je prevádzkovateľom údajov a ako taký je zodpovedný za vaše osobné údaje. Naše kontaktné údaje sú:

Poštová adresa: STORCK Slovensko, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovensko
E-mailová adresa:info@sk.storck.com
Telefónne číslo: +421 2 3260 41 30

Ak sa na našej webovej stránke nachádzajú odkazy na iné online stránky, tieto zásady sa netýkajú zbierania a spracovania osobných údajov na týchto odkazovaných stránkach, pretože Storck nemá žiadny vplyv na ich nastavenie a obsah.

2.1 Používanie webovej stránky

Keď navštívite našu webovú lokalitu, dočasne sa spracúvajú údaje o pripojení (vrátane IP adresy, naposledy navštívenej URL, času a dátumu, stránok, na ktoré ste vstúpili, a prvkov ako podstránky alebo tlačidlá, množstva prenesených údajov, stavu, či požiadavka bola úspešná, popisu použitého internetového prehliadača a typu zariadenia). Tieto údaje spracúvame podľa potrieb fungovania webovej lokality. Právnym základom sú naše oprávnené záujmy v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. f Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) pri sprístupňovaní našej webovej lokality na účely externej reprezentácie a marketingu. Zároveň ukladáme údaje o spojení v záznamoch na našom webovom serveri v rámci nášho oprávneného záujmu zabezpečovať bezpečnú prevádzku webového serveru. S vaším súhlasom môžeme spracúvať tieto údaje aj v pseudonymizovanej forme na účely uvedené v časti 2.2.

Vo všeobecnosti je používanie našej webovej lokality možné bez poskytnutia údajov iných ako uvedených v tomto odseku (pozri časť 7).

2.2 Analýza na marketingové účely a na optimalizáciu webovej lokality (Piwik PRO)

Na webových lokalitách spoločnosti Storck sa údaje o vašom používaní webovej lokality spracúvajú pomocou technológií od poskytovateľa Piwik PRO, a to konkrétne na optimalizovanie webovej lokality a na marketingové účely, ak nám dáte váš súhlas s uvedeným pri vašej prvej návšteve tejto webovej lokality. Na tieto účely sa profily používania, ktoré obsahujú údaje uvedené v časti 2.1 a údaje o vašich aktivitách na našej webovej lokalite (hlavne ktoré stránky, tlačidlá alebo ostatné prvky ste použili a kedy), vytvárajú pod pseudonymom. Profily nebudú obsahovať ani sa nedajú spojiť so žiadnymi údajmi, ktoré vás priamo identifikujú (ako napríklad vaše meno). Právnym základom na analyzovanie je váš súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR).

Spracúvanie sa vykonáva pre Storck na serveroch, ktoré používa spoločnosť Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolín, Nemecko.

Na zjednodušenie analyzovania využívania sa môžu používať cookies (pozri časť 2.3), ktoré rozpoznajú váš internetový prehliadač. Keď navštívite našu webovú lokalitu po prvý raz, požiadame vás o váš súhlas s používaním cookies na uvedené účely a na tu popísané analyzovanie využívania. Ak chcete svoj súhlas odvolať, postupujte, prosím, podľa týchto pokynov.

Kedykoľvek môžete pomocou Piwik PRO deaktivovať analyzovanie údajov o vašom využívanie webovej lokality v pseudonymných profilov. Máte dve možnosti, ako to spraviť. Prvá je, že môžete aktivovať možnosť „Nesledovať“ vo svojom prehliadači (ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi svojho internetového prehliadača). Druhou možnosťou je, že môžete kliknúť na nasledovné začiarkavacie políčko, ktoré nastaví cookie tak, aby bola označená vaša voľba, že nechcete byť sledovaný prostredníctvom Piwik PRO:

V časti 2.3 nájdete popis, ako môžete prehliadať našu lokalitu bez použitia cookies.

2.3 Cookies

Keď navštívite našu webovú lokalitu, oznámime vám, že naša webová lokalita používa cookies za účelom zlepšenia funkčnosti a ak nám dáte svoj súhlas, na podporu analyzovania využívania za účelom optimalizácie webovej lokality a marketingu (časť 2.2).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa posielajú z webového servera do vášho prehliadača a ukladajú na pevnom disku vášho počítača, smartfónu alebo tabletu. Umožňujú nám zistiť vaše opakované návštevy z vášho počítača a ponúkajú teda lepšiu funkčnosť webovej lokality. Používame aj funkčné cookies, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie najlepšieho pocitu z našej webovej lokality (nazývané nevyhnutné cookies). Môžete však namietnuť proti používaniu cookies, a to tak, že v nastaveniach svojho prehliadača deaktivujete cookies a/alebo vymažete cookies z pevného disku prostredníctvom ponuky vo svojom prehliadači. Ak to však spravíte, nemôžeme zaručiť, že naša webová lokalita bude plne funkčná (napr. vás môže žiadať o súhlas s cookies pri každej jednej vašej návšteve našej lokality, pretože vaše rozhodnutie sa dá uložiť len ako cookie).

Okrem toho môžeme – ak ste nám na to dali súhlas – nastaviť cookies na vykonávanie analýzy webu (pozri časť 2.2). Tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Ak chcete odvolať svoj súhlas s touto analýzou a s príslušnými cookies, postupujte, prosím, podľa pokynov v časti 2.2.

V závislosti od nastavení, ktoré ponúka váš prehliadač, si môžete kedykoľvek vybrať deaktivovanie sledovacích cookies (ktoré môžeme používať, ak nám dáte svoj súhlas) v nastaveniach vášho prehliadača alebo vymazať cookies z pevného disku prostredníctvom ponuky vo svojom prehliadači. Okrem toho môžete do svojho prehliadača nainštalovať doplnok, ktorý zakáže sledovacie a/alebo podobné cookies za účelom ochrany vášho súkromia.

Keď navštívite našu webovú lokalitu, nastavia sa nasledovné cookies (cookies, ktoré nie sú označené ako nevyhnutné sa nastavia len s vaším súhlasom):

_pk_id Sledovanie (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá ID špecifické pre stránku na priradenie dátového záznamu 12 mesiacov
_pk_ses Sledovani (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá ID aktuálnej relácie používateľovho prehliadača na priradenie záznamu 30 minút
stg_last_interaction Sledovanie (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá moment poslednej interakcie používateľa 12 mesiacov
stg_returning_visitor Sledovanie (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá, či sa používateľ opakovane vracia 12 mesiacov
stg_traffic_source_priority Sledovanie (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá, z ktorých zdrojov prišiel používateľ na webovú lokalitu (kampaň, vyhľadávač, priame zadanie) 30 minút
stg_optout Sledovanie (nie nevyhnutné) Piwik (s. 2.2) Sledovanie Piwik – ukladá, že sa nevykonáva žiadne sledovanie 12 mesiacov
hl Jazyk (nevyhnutné) Storck Miestne nastavenia – ukladá jazyk a doménu príslušnej stránky (napr. de_CH alebo en_COM) 12 mesiacov
hideCookieNotification Oznámenie o cookies (nevyhnutné) Storck Oznámenie o cookies – je nastavené tak, aby sa Oznámenie o cookies nezobrazovalo znovu pri každej návšteve webovej lokality 24 hodín
hideLocationNotification Výber krajiny (nevyhnutné) Storck Oznámenie o lokalite – je nastavené tak, aby sa pri každej návšteve storck.com nezobrazoval Výber krajiny Len počas relácie prehliadača (takzvané relačné cookie)

2.4 Kontaktný formulár alebo ostatné komunikačné kanály

Ak použijete náš kontaktný formulár, spracujeme vašu správu, vaše meno a priezvisko, vašu e-mailovú adresu, vašu krajinu a – ak nám túto informáciu poskytnete – vaše telefónne číslo, vašu adresu a vašu spoločnosť. Tieto údaje spracúvame, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť. Vaše osobné údaje sa prenesú na tretiu stranu, len ak je to nevyhnutné na zodpovedanie na vašu žiadosť (napr. ak požadujete informácie o inej spoločnosti v rámci Skupiny Storck). Právnym základom na spracúvanie je čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR, ak sa spracovanie vašej žiadosti týka zmluvy uzatvorenej s vami a je nevyhnutné na realizáciu zmluvy, alebo ak sa vaša žiadosť týka realizácie opatrení pred uzatvorením zmluvy. V opačnom prípade je právnym základom náš oprávnený záujem poskytnúť kontaktný formulár a odpovedať na všeobecné otázky (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR). Vaše údaje spracúvame v súlade s týmto odsekom aj vtedy, ak nás so žiadosťou kontaktujte poštou alebo inými spôsobmi.

Naša webová lokalita je umiestnená na serveroch našej nemeckej materskej spoločnosti (August Storck KG) u hostingového partnera denkwerk GmbH, Vogelsanger Street 66, 50823 Köln, Nemecko, ktorý je povinný spracúvať údaje riadne prostredníctvom dohody o spracúvaní údajov.

Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, vaše údaje neprenášame tretím osobám. Prenos sa vykoná vo výnimočných prípadoch, ak sme povinní preniesť údaje z dôvodu zákonných nariadení a/alebo úradného či súdneho rozhodnutia.

Vaše údaje sa vo všeobecnosti neprenesú na príjemcu v tretej krajine (t. j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru) ani medzinárodnej organizácii. Ak je taký prenos vo výnimočných prípadoch nevyhnutný, najmä z dôvodu, že vašu žiadosť je potrebné posunúť jednej z našich spoločností v tretej krajine (časť 2.4), zabezpečíme, aby boli splnené požiadavky kapitoly V GDPR a aby bola u príjemcu zaručená adekvátna úroveň ochrany osobných údajov. V takomto prípade používame pri prenose údajov do tretích krajín v prípade potreby štandardné zmluvné ustanovenia EÚ.

Informácie uložené v záznamoch (časť 2.1) sú uložené v osobnej forme len na maximálne sedem dní. Po tomto období sa osobné informácie v záznamoch anonymizujú.

Vo všetkých ostatných ohľadoch vaše osobné údaje vymazávame hneď, ako už nie sú potrebné na účely spracúvania, pokiaľ to nie je v rozpore s právnymi záväzkami na uchovávanie údajov. Príslušné doby uchovávania podľa nemeckých daňových a obchodných zákonov sú šesť rokov pre všetky obchodné listy (vrátane elektronických) a desať rokov pre všetky informácie týkajúce sa daní a účtovníctva.

Spoločnosť Storck prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, poškodením, manipuláciou a nepovoleným prístupom. Naši zamestnanci a všetky osoby podieľajúce sa na spracovaní údajov sú povinné dodržiavať zákony na ochranu údajov a s osobnými údajmi zaobchádzať dôverne. Naši zamestnanci sú príslušne vyškolení. Súlad so všetkými procesmi na ochranu údajov v spoločnosti Storck zabezpečujú interné aj externé skúšky.

Za účelom ochrany osobných údajov našich používateľov používame bezpečnú metódu online prenosu, takzvaný prenos „Secure Socket Layer“ (SSL). Je to možné vidieť vďaka „s“ na http://, čiže https://, prípadne vďaka symbolu zelenej zatvorenej zámky zobrazenom v lište adresy. Kliknutím na tento symbol môžete získať informácie o použitom certifikáte SSL. Zobrazenie symbolu závidí od verzie prehliadača, ktorý používate. Kódovanie SSL zabezpečuje zakódovaný a úplný prenos vašich údajov.

Zákon na ochranu osobných údajov uvádza množstvo práv týkajúcich sa údajov ovplyvňujúcich vás ako osobu (takzvané práve ovplyvnených osôb).

6.1 Právo na prístup

Máte právo získať potvrdenie, či o vás spracúvame osobné údaje alebo nie. Ak áno, máte právo na prístup k týmto údajom. Podrobnosti o svojom práve na prístup nájdete v čl. 15 GDPR.

6.2 Právo na opravu a doplnenie

Máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov o vašej osobe a o doplnenie neúplných osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu, podľa čl. 16 GDPR.

6.3 Právo na vymazanie

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR. Takýto dôvod na okamžité vymazanie môže existovať, napríklad ak osobné údaje už nie sú potrebné na spracovanie vašej požiadavky alebo ak ste namietli proti spracúvaniu údajov.

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak je splnená niektorá z podmienok stanovených v čl. 18 GDPR. Napríklad v prípade, že napadnete správnosť údajov, máte právo na obmedzenie spracúvania počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť údajov.

6.5 Právo na odvolanie súhlasu

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 7, ods. 3 GDPR. Stiahnutie sa vzťahuje iba na spracúvanie budúcich údajov, t. j. spracúvanie údajov, ktoré sa realizovalo do odvolania, zostáva v tomto prípade zákonné.

6.6 Právo namietať

Ak údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov uvedených v čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR (právny základ týkajúci sa každej aktivity spracúvania údajov pozri vyššie), máte právo namietať podľa čl. 21, ods. 1 GDPR . Môžete preto namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov kedykoľvek, ak sú na to dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Po vznesení vašej námietky vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať, s výnimkou prípadov, v ktorých sú preukázateľne presvedčivé dôvody na spracúvanie, ktoré sú hodné ochrany a majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatňovanie alebo bránenie zákonných nárokov.

Môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, a to v súlade s čl. 21, ods. 2 GDPR. V takomto prípade nebudeme ďalej vaše údaje na tento účel spracúvať.

6.7 Právo podať sťažnosť na Dozorný orgán

Taktiež máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Ak by ste však mali otázky alebo sťažnosti ohľadne ochrany údajov v spoločnosti Storck, radi by sme vám odporučili obrátiť sa na našu zodpovednú osobu (pozri časť 1).

Nemáte zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytnúť pri návšteve webovej lokality spoločnosti Storck svoje osobné údaje. V určitých oblastiach (najmä v kontaktnom formulári alebo pri reklamných súťažiach) však môže byť poskytnutie vašich údajov nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky alebo na realizáciu reklamnej súťaže.

Storck nepoužíva vaše osobné údaje na automatizované osobné rozhodovanie.

Nové právne požiadavky, podnikateľské rozhodnutia alebo technický vývoj môžu vyvolať potrebu novelizácie našich zásad ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sa upravia príslušným spôsobom. Na našej webovej lokalite vždy nájdete najnovšiu verziu.